• rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
Start
sobota, 21 września 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
NA ZAWSZE W PAMIĘCI...
czwartek, 19 września 2019
"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morze łez.
Są takie osoby na myśl o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień..."

Dziś odprowadziliśmy na wieczny spoczynek i uroczyście pożegnaliśmy Naszego tragicznie zmarłego kolegę, przyjaciela, strażaka, społecznika, mieszkańca Kłody - Krystiana Skokowskiego, Naczelnika OSP Kłoda.
 
Był On osobą szczerze zaangażowaną w sprawy naszej Małej Ojczyzny. Zawsze otwarty na ludzi, chętny do działania, mądry, prawdziwy, Człowiek z pasją. Wielokrotnie wykazywał ogromne zaangażowanie w życiu Naszej lokalnej społeczności, zawsze niósł pomoc innym.


Poruszeni tą wielką stratą, pogrążeni w smutku i żalu tej wielkiej tragedii składamy Najbliższym wyrazy najgłębszego współczucia oraz szczere kondolencje.

Krystian na zawsze pozostanie w naszej pamięci…
Więcej …
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA - Strona 4
piątek, 13 lipca 2012
Spis treści
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
1. OBIEKTY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
2. JAKOŚĆ WODY
3. TARYFA (CENY I STAWKI ŚWIADCZONYCH USŁUG)
4. INFORMACJE O AWARIACH
5. PRZYŁĄCZANIE DO SIECI
6. REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
7. REGULAMIN W SPRAWIE ODPŁATNEGO PRZEJMOWANIA PRZEZ GMINE ŻUKOWICE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, KTÓRE TE URZĄDZENIA WYBUDOWAŁY
8. WYKAZ PODMIOTÓW POSIADĄJACYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
Wszystkie strony

TARYFA (CENY I STAWKI ŚWIADCZONYCH USŁUG)


Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat z uwzględnieniem dopłat, o których mowa w art. 24 ust 6 ustawy oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.Poniższa tabela zawiera zestawienie cen i stawek opłat za wodę obowiązujących w okresie do 30.06.2016 r. oraz po 01.07.2016.

 

 
 

Rodzaj cen i stawek opłat

 

 
 

01.07.2015-30.06.2016

 

 
 

01.07.2016-30.06.2017

Zmiana %

 

 
 

Wielkość cen i stawek opłat

Cena wody [zł/m3]

3,78

4,00

5,08

Cena usług odprowadzania ścieków [zł/m3]

6,48

7,02

8,3

Stawka opłaty abonamentowej [zł/odbiorcę/m-c]

3,78

4,32

14,3

Ceny podano z uwzględnieniem 8% stawki VAT.

Ilość dostarczonej wody ustala się na postawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, do czasu zamontowania wodomierza. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku, jako równą ilość wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie zużytej wody, pod warunkiem, że wielkość zużycia wody na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez Gminę i na koszt Odbiorcy.

Uchwała Nr XXIV/181/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żukowice 

Uchwała Nr XXXI/259/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żukowice

Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Żukowice z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żukowice 
Top! Do góry