• rzepak.jpg
 • czerna2.jpg
 • odra.jpg
 • czerna1.jpg
 • chaber.jpg
Start
sobota, 21 września 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
NA ZAWSZE W PAMIĘCI...
czwartek, 19 września 2019
"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morze łez.
Są takie osoby na myśl o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień..."

Dziś odprowadziliśmy na wieczny spoczynek i uroczyście pożegnaliśmy Naszego tragicznie zmarłego kolegę, przyjaciela, strażaka, społecznika, mieszkańca Kłody - Krystiana Skokowskiego, Naczelnika OSP Kłoda.
 
Był On osobą szczerze zaangażowaną w sprawy naszej Małej Ojczyzny. Zawsze otwarty na ludzi, chętny do działania, mądry, prawdziwy, Człowiek z pasją. Wielokrotnie wykazywał ogromne zaangażowanie w życiu Naszej lokalnej społeczności, zawsze niósł pomoc innym.


Poruszeni tą wielką stratą, pogrążeni w smutku i żalu tej wielkiej tragedii składamy Najbliższym wyrazy najgłębszego współczucia oraz szczere kondolencje.

Krystian na zawsze pozostanie w naszej pamięci…
Więcej …
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
piątek, 13 lipca 2012
Spis treści
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
1. OBIEKTY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
2. JAKOŚĆ WODY
3. TARYFA (CENY I STAWKI ŚWIADCZONYCH USŁUG)
4. INFORMACJE O AWARIACH
5. PRZYŁĄCZANIE DO SIECI
6. REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
7. REGULAMIN W SPRAWIE ODPŁATNEGO PRZEJMOWANIA PRZEZ GMINE ŻUKOWICE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, KTÓRE TE URZĄDZENIA WYBUDOWAŁY
8. WYKAZ PODMIOTÓW POSIADĄJACYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
Wszystkie strony


OBIEKTY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
 

strona w budowie

JAKOŚĆ WODY

Na podstawie art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Żukowice przedstawia wyniki badań laboratoryjnych wykonanych w ramach monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego wody przeznaczonej do spożycia przez laboratorium, które posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Wraz z wynikami badań jakości wody przeznaczonej do spożycia zamieszczono wyniki badań jakości wody surowej pobranej z ujęć (studni). Jest to woda przed procesem uzdatniania (odżelazianie i odmanganianie) zatem nie stosuje się do niej norm dopuszczalnych zakresów poszczególnych wskaźników.


Twardość wody:

Rejon Nielubia (woda na SUW Nielubia): 490±58 mgCaCO3/dm3
Rejon Kromolin (woda na SUW Kromolin): 450±53 mgCaCO3/dm3”

 
Rejon Nielubia  
                             
marzec 2013 - czerwiec 2013 - wrzesień 2013 - grudzień 2013

marzec 2014 - czerwiec 2014 - wrzesień 2014 - grudzień 2014

marzec 2015
- czerwiec 2015 - wrzesień 2015 - grudzień 2015

marzec 2016 - czerwiec 2016- wrzesień 2016 - grudzień 2016

marzec 2017 - czerwiec 2017 - wrzesień 2017 - grudzień 2017

marzec 2018 - czerwiec 2018 - wrzesień 2018 - grudzień 2018


TARYFA (CENY I STAWKI ŚWIADCZONYCH USŁUG)


Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat z uwzględnieniem dopłat, o których mowa w art. 24 ust 6 ustawy oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.Poniższa tabela zawiera zestawienie cen i stawek opłat za wodę obowiązujących w okresie do 30.06.2016 r. oraz po 01.07.2016.

 

 
 

Rodzaj cen i stawek opłat

 

 
 

01.07.2015-30.06.2016

 

 
 

01.07.2016-30.06.2017

Zmiana %

 

 
 

Wielkość cen i stawek opłat

Cena wody [zł/m3]

3,78

4,00

5,08

Cena usług odprowadzania ścieków [zł/m3]

6,48

7,02

8,3

Stawka opłaty abonamentowej [zł/odbiorcę/m-c]

3,78

4,32

14,3

Ceny podano z uwzględnieniem 8% stawki VAT.

Ilość dostarczonej wody ustala się na postawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, do czasu zamontowania wodomierza. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku, jako równą ilość wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie zużytej wody, pod warunkiem, że wielkość zużycia wody na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez Gminę i na koszt Odbiorcy.

Uchwała Nr XXIV/181/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żukowice 

Uchwała Nr XXXI/259/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żukowice

Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Żukowice z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żukowice


 
INFORMACJE O AWARIACH

Urząd Gminy Żukowice informuje, iż w dniu  23.08.2019r. (piątek) w godzinach od 9:00 do 13:30

nastąpi przerwa w dostawie wody  w miejscowości: BUKWICA w związku z awarią sieci wodociągowej.
  
Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.
 
 
 
 

W przypadku wystąpienia problemów na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wszelkie awarie można zgłaszać osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Gminy Żukowice (pn. – śr., 730 – 1530, czw. - 730 – 1630 , pt.730 – 1430 ) lub na następujące nr telefonów:

Pracownik odpowiedzialny za gospodarkę wodno - ściekową w Urzędzie Gminy Żukowice (koordynator i przełożony niżej wymienionych pracowników)

Barbara Hapka
Marcin Zglinicki

nr tel. 609 – 585 – 531

Sieć wodociągowa Rejon Nielubia, miejscowości: Dankowice, Bukwica, Słone, Kamiona, Glinica, Zabłocie, Nielubia, Żukowice

Gerard Lulko

nr tel. 609 – 585 – 581

Sieć wodociągowa Rejon Kromolin, miejscowości: Kłoda, Słoćwina, Zameczno, Domaniowice, Szczepów, Kromolin, Wiekowice, Góra Św. Anny, Mierzów, Czerna, Brzeg Głogowski, Dobrzejowice

Adam Zaborniak
Robert Pazoła

nr tel. 885 – 585 – 551

Sieć kanalizacyjna Rejon Nielubia, miejscowości: Dankowice, Bukwica, Słone, Kamiona, Glinica, Zabłocie, Nielubia

Wiesław Ciemny

nr tel. 609 – 122 – 229

Sieć kanalizacyjna Rejon Szczepów, miejscowości: Szczepów

Andrzej SarnaPRZYŁĄCZANIE DO SIECI

Na terenie Gminy Żukowice funkcję przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego pełni Gmina Żukowice. Aby załatwić swoją sprawę w tym zakresie należy zgłosić się do Urzędu Gminy Żukowice.

Wydanie warunków przyłączenia do sieci

Chcąc przyłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia. W zależności od lokalnych uwarunkowań Gmina:

1. wyda warunki techniczne przyłączenia (w przypadku, gdy istnieje techniczna możliwość świadczenia usług);

2. wyda warunki techniczne przyłączenia do sieci z zastrzeżeniem możliwości świadczenia usług po zrealizowaniu konkretnej inwestycj (jeżeli nie istnieje techniczna możliwość przyłączenia, ale w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przewiduje się budowę sieci w rejonie wnioskowanej nieruchomości);

3. odmówi wydania warunków technicznych przyłączenia (gdy nie istnieje techniczna możliwość przyłączenia i w Wieloletnim planie nie przewiduje się budowy sieci).

Możliwość dostępu usług na terenie Gminy określają:

1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;

2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

3. wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu GminyŻukowice. uchwała nr XXII/164/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 25.02.2013 r.

Wydanie warunków następuje w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku, a w razie braku możliwości przyłączenia, w ciągu 21 dni osoba ubiegająca się o przyłączenie otrzymuje taką informację wraz ze wskazaniem powodów, które to uniemożliwiają.  

Uzgodnienie projektu 

Opracowaną dokumentację projektową należy uzgodnić w Urzędzie Gminy Żukowice pod względem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia. W tym celu należy złożyć dwa egzemplarze dokumentacji (jeden pozostaje w Urzędzie, drugi wraca do Inwestora).

Budowa przyłączy

Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci zobowiązana jest powiadomić pisemnie Urząd Gminy o zamiarze przystąpienia do budowy przyłączy, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, a w trakcie budowy należy wykonywane przyłącze zgłosić do odbioru częściowego oraz odbioru końcowego.

Odbiór częściowy polega w szczególności na:

 1. sprawdzenie zgodności wykonanego przyłącza z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów;
 2. sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, obsypki, zasypki, głębokości ułożenia sieci;
 3. sprawdzenie prawidłowości montażu sieci, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń;
 4. sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów i innych elementów związanych z siecią;
 5. w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację.

W przypadku nie zgłoszenia przyłączy do odbioru częściowego, Gmina zastrzega sobie prawo przy odbiorze końcowym do odkopania przyłącza na koszt Inwestora.

Odbiór końcowy polega w szczególności na:

1. sprawdzenie protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzenie zrealizowania zawartych w nich postanowień, usunięcia usterek i innych wad, a w uzasadnionych przypadkach sprawdzenia prób szczelności;

2. sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek, wpustów i innych elementów związanych z siecią;

3. sprawdzenia aktualności dokumentacji technicznej na podstawie, której realizowano budowę przyłączy, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia.

Do odbioru końcowego należy w szczególności przedstawić:

 1. inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. wyniki badań bakteriologicznych wody z przyłącza wodociągowego, pobranej po przeprowadzeniu płukania i ewentualnej dezynfekcji przyłącza.

O proponowanym terminie wykonywania czynności odbioru częściowego oraz końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest powiadomić pisemnie Gminę, na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem odbioru wskazując dzień i godzinę jego rozpoczęcia.

Zawarcie umowy

Posiadając protokół odbioru końcowego można złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Budowa sieci z własnych środków

W przypadku, gdy nie istnieją techniczne możliwości przyłączenia do sieci i świadczenia przez Gminę usług, a z Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie wynika planowana budowa sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wyraża wolę budowy tych sieci, Gmina może zawrzeć z tą osoba umowę o wspólną realizację inwestycji.

Po zrealizowaniu inwestycji Gmina przejmuje sieć wraz z przyłączami w eksploatację i zarządzanie, zgodnie z zawartą Umową, jednak nie wcześniej niż po przedłożeniu pisma właściwego inspektora nadzoru budowlanego o przyjęciu zgłoszenia, braku uwag i nie wniesieniu sprzeciwu dotyczącym zakończenia budowy i zamiarze przestąpienia do użytkowania sieci.

Przekazywanie sieci na rzecz Gminy Żukowice

Wybudowane sieci Gmina może odkupić, zgodnie z Regulaminem w sprawie odpłatnego przejmowania przez Gminę Żukowice urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały. Zarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Żukowice z dnia 15.07.2014 r.

W tym celu należy złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o odpłatne przejęcie sieci
wzór wniosku

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wynikającej z daty ich wpływu. Umowa o odpłatne przejęcie sieci podpisywana jest po przeprowadzonych z Wnioskodawcą negocjacjach, podczas których zostaje protokolarnie ustalona ostateczna wartość przejmowanych sieci. Realizacja wniosków będzie się odbywać do wysokości zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w budżecie na dany rok.

Schemat ideowy procedury przyłączania

WZORY

wniosek o wydanie warunków technicznych przyłaczenia do sieci wodociągowej i_lub kanalizacyjnej

oświadczenie o woli Osoby UoP_

wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i_lub kanalizacyjnej


REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Uchwała nr XXXII/272/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 12.06.2014 r.


REGULAMIN W SPRAWIE ODPŁATNEGO PRZEJMOWANIA PRZEZ GMINE ŻUKOWICE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH OD OSÓB    FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, KTÓRE TE URZĄDZENIA WYBUDOWAŁY

Zarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Żukowice z dnia 15.07.2014 r.WYKAZ PODMIOTÓW POSIADĄJACYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE

 

 

Lp.

 

Nazwa podmiotu

 

Siedziba firmy i tel. kontaktowy

 

Zakres usług

 

Ważność zezwolenia

1

 

„TRANSMAN-BIS” s.j.

 Barbara i Czesław Jacuś 

 

Jaczów, ul. Kręta 10,

67-200 Głogów

tel. 76 831 22 46

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych

29.12.2016 r.

2

 

„MARKTRANS” Marek Czaczyk

 

 

ul. Orbitalna 49/8

67-200 Głogów

tel. 76 833 92 70

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych

18.12.2017 r.

 

 

 

 

 

 
       
 
Top! Do góry