• rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
Start
niedziela, 05 lipca 2020
NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2019 ROKU!!! Drukuj
czwartek, 04 lipca 2019
Wójt Gminy Żukowice informuje, że istnieje możliwość pozyskania przez gminę dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2019.

Dofinansowanie będzie mogło dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

UWAGA!! Właściciel nieruchomości sam pokrywa koszty wykonania nowego pokrycia dachowego.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice planuje się zrealizować w 2019 roku, a warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości poprawnie wypełnionego wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2019 r.

Wnioski i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice 148, w pokoju  13 na I piętrze, telefon 76 831 42 41 wew. 40, od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu.

Ww. wniosek, będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z projektu realizacji zadania oraz zobowiązanie do zawarcia umowy z Gminą Żukowice o udzielenie wnioskodawcy dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, po pozytywnym otrzymaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Demontażu, zebrania, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Wójta Gminy w trybie zapytania ofertowego bądź przetargu.

Należy również pamiętać, że prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Wydziału Administracji Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Głogowie.

 
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone!

Uwaga: o złożenie wniosku proszeni są wyłącznie mieszkańcy gminy Żukowice, którzy są zainteresowani wykonaniem ww. prac w 2019 roku!


Druki do pobrania:
                                                                                                    Wójt Gminy Żukowice

                                                                                                   /-/ Krzysztof Wołoszyn               

 
 
Top! Do góry