• rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
Start
piątek, 10 lipca 2020
ZAWIADOMIENIE – IX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
środa, 19 czerwca 2019
Zawiadamiam,  że w dniu  27 czerwca 2019 r. o godz. 14:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się IX zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z sesji.
4.    Odpowiedzi na interpelacje.
5.    Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2019 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice na lata 2019-2028.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżaw na okres 5 lat, w formie bezprzetargowej, w zakresie części działki nr 114/4 w obrębie Dobrzejowice.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży".
15.    Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.
16.    Raport o stanie Gminy za 2018 rok.
16.1     Debata nad przedstawionym raportem.
16. 2     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Żukowice.
17.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żukowice za 2018 rok:
17.1     Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu.
17.2     Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
17.3     Opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonych sprawozdaniach.
17.4     Dyskusja nad sprawozdaniami.
17.5     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żukowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
18.    Podjęcie aktu absolutoryjnego:
18.1     Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
18.2     Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium.
18.3     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Żukowice z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
19.    Raport z realizacji „Strategii rozwoju Gminy Żukowice 2016-2025 – koniec 2018 r”.
20.    Interpelacje radnych.
21.    Sprawy różne.
22.    Zamknięcie sesji.

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   /-/ Jarosław Szmidt
 
 
Top! Do góry