• czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
Start
piątek, 22 listopada 2019
ZAWIADOMIENIE – IV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
wtorek, 26 lutego 2019
alt
Zawiadamiam, że w dniu 01 marca 2019 r. o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4.    Odpowiedzi na interpelacje.
5.    Informacja o pracy Wójta między sesjami.
6.    Podjęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie potępienia szerzącej się w przestrzeni publicznej przemocy, agresji i mowy nienawiści
7.    Podjęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie poparcia "Listu otwartego - Stanowiska Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy"
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa na rzecz realizacji projektu p.n. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowice – lokal mieszkalny o adresie Nielubia 49/5
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w formie bezprzetargowej w zakresie części działki nr 234/10 w obrębie Domaniowice
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żukowice
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2019 rok
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice na lata 2019-2028
14.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów
15.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymogów jakim powinien odpowiadać raport o stanie gminy
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
17.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
18.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
19.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
22.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2022
23.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/239/2017 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Żukowice na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żukowice oraz sposobu jej rozliczania
24.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żukowice w 2019 roku
25.    Interpelacje radnych.
26.    Sprawy różne.
27.    Zamknięcie sesji.

                       

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                 /-/ Jarosław Szmidt

 
 
Top! Do góry