• chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
Start
środa, 21 listopada 2018
„DOBRY START” 300 ZŁ DLA UCZNIA Drukuj
wtorek, 03 lipca 2018
altŚwiadczenie „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

•    Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
•    Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jak otrzymać świadczenie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Źródło: MRPiPS

Więcej informacji dostępnych na: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 
 
Top! Do góry